นายมานพ  ษมาวิมล
 
นายทอน พุ่มพวง นายกรกช เกียรติขจร
กรรมการ
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
กรรมการ
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
ของเอกชน
นายวรพจน์ สุพรรณ นายเกียรติชัย สังข์จันทร์
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอินทร์ถา อุดมวัฒนกุล นายประโคม คงสุวรรณ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายนเรศ ศรีม่วง นายเยาว์ ด่วนเดิน
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
และเลขานุการ
นายมุนินทร มาตมุงคุณ นายทนงศักดิ์ เข็มพล
ผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ
ผังโครงสร้างคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ประธานกรรมการ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

นายมานพ ษมาวิมล ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.)
ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556   ณ ห้องประชุม 1 สพป.สุโขทัย เขต 2
          
            นายมานพ ษมาวิมล ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.)
                                                  ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556   ณ ห้องประชุม 1 สพป.สุโขทัย เขต 2
                   วันที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ประธานการประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ2556และร่วมพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในปีงบประมาณ 2557  เพื่อส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนให้มากที่สุดในทุกๆ ด้าน
ภาพบรรยากาศการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.)
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เพื่อการขับเคลื่อนภารกิจในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557  ณ ห้องประชุม 1 สพป.สุโขทัย เขต 2

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player